Scroll Top

Zásady ochrany osobných údajov

  1. Adrián Bartanus IČO:04652665 sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých poskytnutých osobných údajoch, chrániť ich pred stratou, odcudzením, poškodením, neoprávneným prístupom a neoprávneným rozširovaním. Spoločnosť je oprávnená sprístupňovať osobné údaje tretím osobám iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Zákazníka.
  2. Zákazník podpisom Zmluvy alebo odoslaním objednávky alebo emailovej objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov v rozsahu a spôsobom podľa tohto článku. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
  3. Spoločnosť je na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov oprávnená získavať a spracúvať v informačných systémoch údaje Zákazníka a/ alebo údaje súvisiace so Zákazníkom, ktorými sú:

a) obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo Zákazníka, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, identifikačné údaje osoby oprávnenej konať v mene Zákazníka,

b) telefónne číslo/čísla, e-mailovú adresu/adresy alebo iné kontaktné a identifikačné údaje Zákazníka, fakturačnú adresu, označenie osôb a zamestnancov Zákazníka oprávnených vykonávať v jeho mene podľa Zmluvy, ako aj ďalšie údaje, ktoré sú súčasťou Zmluvy,

c) údaje o vyúčtovaní služieb, výška neuhradených záväzkov, ako aj iné údaje, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením Zmluvy. Osoby oprávnené konať v mene Zákazníka sa považujú za Dotknuté osoby a osoby, ktoré určí a oznámi Zákazník Spoločnosti, aby za neho objednávali a preberali uhradené Produkty podľa Zmluvy, sú pomenované ako Zodpovedné osoby.

Spoločnosť bude spracúvať údaje podľa tohto článku v nevyhnutnom rozsahu na účely:

a) uzavretia a plnenia Zmluvy, jej zmeny a ukončenia,

b) fakturácie, prijímania a zúčtovania platieb, vedenia, vymáhania a postupovania pohľadávok, poskytovania starostlivosti o Zákazníka

c) na iné účely a v inom rozsahu, ak to dovoľuje alebo stanovuje osobitný právny predpis.

  1. Zákazník poskytuje Spoločnosti súhlas dobrovoľne, na dobu určitú, a to na obdobie stanovené zákonmi alebo predpismi, a na obdobie piatich rokov na účely priameho marketingu.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte máte právo na:

  • informovanie sa, aké osobné údaje spracovávame, prípadne žiadať kópiu týchto osobných údajov,
  • požadovanie vysvetlenia ohľadom spracovania osobných údajovm
  • vyžiadanie si prístupu k osobným údajom, nechať svoje údate aktualizovať alebo upraviť,
  • požadovanie výmazania týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie jednania o zmluve a bude zrealizovaný len v prípade, ak záujmy spoločných správcov neprevažujú nad vašou ochranou súkromia.

Zákazník má právo udelený súhlas  kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom doručenia odvolania súhlasu spoločnosti Adrián Bartanus

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: marketier@marketier.sk