Čo je to marketingový mix a ako ho využiť v praxi?

Marketingový mix je zásadným pojmom pre všetkých podnikateľov. V článku sa dozviete, čo zahŕňa, ako ho v praxi správne využiť a vyvarovať sa tak častým chybám.
Čo je to marketingový mix?

Marketingový mix je súhrn štyroch marketingových nástrojov, tzv. 4P, ktoré v angličtine znamenajú – product, price, place, promotion. Tieto nástroje majú viesť k dosiahnutiu marketingových cieľov firmy a poskytnúť zákazníkovi maximálnu hodnotu.

S myšlienkou a pojmom “marketingových ingrediencií” prišiel ako prvý americký profesor James Culliton v roku 1948. Jeho myšlienka bola následne rozpracovaná inými autormi (Richardom Clewettem, Jerry McCarthym alebo Philipom Kotler).

Medzi 4P patria:

Produkt (Product)
Produktom sa rozumie okrem samotného výrobku (služby) aj sortiment, balenie, značka, dizajn, kvalita a ďalšie faktory, ktoré majú viesť k uspokojenie očakávania kupujúceho.

Cena (Price)
Cena znamená hodnotu výrobku (služby), vyjadrenú v peňažných jednotkách. Patrí sem aj zľavy, termíny a podmienky platieb, možnosti úveru, apod.

Miesto (Place)
Miesto zahŕňa lokality a spôsoby predaja (kamenná predajňa či e-shop), distribučné cesty od výrobcu k zákazníkovi, dopravu alebo napríklad zásobovanie.

Propagácia (Promotion)
Propagáciou sú myslené všetky nástroje, ktoré slúžia na zaujatie alebo informovanie zákazníka a budovanie imidžu firmy. Jedná sa o online reklamu, PR, podporu predaja či priamy predaj.

Toto je však len základné rozdelenie marketingového mixu. V praxi je potrebné ho viac špecifikovať a začleniť do neho aj ďalšie zložky. Pozrite sa, o aké sa jedná a akých chýb sa vyvarovať.

Ako využiť marketingový mix v praxi?

K tomu, aby ste dokázali marketingový mix využiť v praxi, potrebujete predovšetkým správny pohľad. Veľa podnikateľov sa dopúšťa chyby a vníma ho len z pozície predávajúceho. Je však potrebné pozerať sa na neho predovšetkým z pohľadu kupujúceho!

V tomto prípade marketingový mix zahŕňa tzv. 4C (namiesto 4P):

  • produkt je vnímaný ako hodnota pre zákazníka (či riešenie jeho potrieb),
  • cena ako jeho náklady,
  • miesto ako pohodlie (príp. dostupnosť výrobku / služby)
  • a propagácie ako komunikácia s kupujúcim.

Okrem vyššie uvedeného prístupu k marketingovému mixu, je potrebné vyhnúť sa nasledujúcim chybám.

Vyriešenie segmentácie, zacielenie a umiestnenie

Než sa pustíte do riešenia marketingového mixu, je nutné, aby ste mali vyriešenú segmentáciu, zacielenie a umiestnenie. Segmentáciou sa rozumie rozčlenenie zákazníkov podľa kritérií (vek, pohlavie, regiónov, záujmov, …) do podobných skupín. Potom sa stanoví ich veľkosť a vytvoria profily. Následne sa vyberú najlepšie možné segmenty, ktorým je firma schopná sa dlhodobo venovať a dosahovať dostatočný zisk.

So segmentáciou úzko súvisí aj zacielenie (targeting). Ide o sústredenie sa na najvhodnejšie trhy. Zahŕňa prognózu vývoja počtu zákazníkov, ich finančné možnosti, substitúty, hrozbu konkurentov, a pod. Je nepostrádateľnou súčasťou marketingovej stratégie.

Umiestnenie (positioning) znamená vytváranie názorov a postojov kupujúcich na značku. Cieľom je vyvolať v nich žiaduce psychické procesy. Oznámiť im, aké hodnoty zastávate, aby sa mohli so značkou stotožniť a chceli vaše produkty alebo služby nakupovať. Umiestňovaním by ste mali potenciálnym zákazníkom jasne povedať, prečo by si mali vybrať práve vás.

Nedostatočná dynamika marketingového mixu

Ďalšou častou chybou je nedostatočná dynamika a práca s marketingovým mixom. Niektorí marketéri aj podnikatelia ho považujú za statickú pomôcku, ale v tom sa mýlia. Aby ste si vytvorili správny model, budete potrebovať poznať perfektne vašu firmu a uplatniť kreatívne a inovatívne myslenie, na základe ktorého vzniknú modely podobné nasledujúcim:

  • 5P, ktorý okrem produktu, ceny, miesta a propagácia zahŕňa aj zamestnanca (people),
  • 7P, ktorý obsahuje ešte procesy (process) a materiálne prostredie (physical environment) alebo
  • 8P, do ktorého sa pridáva aj produktivita.

Pre zostavenie správneho modelu marketingového mixu by ste mali prihliadať na to, či sa venujete výrobe či predaju výrobkov alebo poskytujete služby. Môžete použiť už vytvorené modely, avšak je lepšie vždy zostaviť vlastné, ušitý na mieru vašej firme. Nezabudnite v dnešnej dobe hlavne na digitálny marketing a internetový marketing.